Oikeustieteessä käytettyjä lyhenteitä

Tähän luetteloon on valittu yleensä enintään yksi lyhenne säädösnimikettä tai muuta selitystä kohti. Tärkeimpinä valintaperusteina ovat olleet ainutkertaisuus, vakiintuneisuus ja johdonmukaisuus.

Monimerkityksisiä lyhenteitä on siis pyritty välttämään. Tämän luettelon tarkoituksena ei ole luetella kaikkea sitä, mitä esimerkiksi lyhenteellä TTL, VML tai YSL on saatettu tarkoittaa.

Luettelolla ei ole virallista asemaa, vaan se on luotu yksityiseen käyttöön. Kaikki kirjoittajat eivät käytä samoja lyhenteitä. Jos asianosaisena olet epävarma saamassasi asiakirjassa esiintyvän lyhenteen merkityksestä, tiedustele asiaa kyseisen tekstin laatijalta, tai käänny muun asiantuntijan puoleen. Tieteellisten tekstien alussa on usein luettelo käytetyistä lyhenteistä ja niiden selityksistä. Kun itse kirjoitat, harkitse, onko lyhenteiden käyttämisestä hyötyä. Clarity on kansainvälinen yhdistys, joka edistää ymmärrettävän ja toimivan oikeuskielen käyttöä.

Luetteloa ei enää päivitetä.

lyhenneselitys
Aasetus
AALlaki asianajajista (496/1958), nk. asianajajalaki
lag om advokater
Advocates Act
AborttiLlaki raskauden keskeyttämisestä (239/1970)
lag om avbrytande av havandeskap
AjoneuvoLajoneuvolaki (1090/2002)
fordonslag
Vehicles Act
AjoneuvoVLajoneuvoverolaki (1281/2003)
fordonsskattelag
AKAajokorttiasetus (845/1990)
körkortsförordning
AKLlaki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988), nk. henkilöyhtiölaki
lag om öppna bolag och kommanditbolag
Partnerships Act
ALavioliittolaki (234/1929)
äktenskapslag
Marriage Act
AlkoholiLalkoholilaki (1143/1994)
alkohollag
Alcohol Act
AlkoholiVLlaki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994)
lag om accis på alkohol och alkoholdrycker
AlkolukkoLlaki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta (360/2005)
lag om försök med alkolåsövervakad körrätt
AlusjäteAvaltioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä (635/1993)
statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
AlusjäteLlaki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä (300/1979, kumottu)
lag om förhindrande av miljöförorening från fartyg
Act on the Prevention of Pollution from Ships
AlusKiinLaluskiinnityslaki (211/1927)
lag om inteckning i fartyg
AlusRekLalusrekisterilaki (512/1993)
fartygsregisterlag
Register of Ships Act
AlusturvallisuusLlaki alusturvallisuuden valvonnasta (370/1995)
lag om tillsyn över fartygssäkerheten
Ship Safety Control Act
alvarvonlisävero
AMLarvopaperimarkkinalaki (746/2012)
värdepappersmarknadslag
Securities Markets Act
AmmattihenkilöLlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Act on Health Care Professionals
AmmattipätevyysLlaki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (273/2007)
lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
AmpALampuma-aselaki (1/1998)
skjutvapenlag
Firearms Act
AOAeduskunnan apulaisoikeusasiamies
AOJLlaki arvo-osuusjärjestelmästä (826/1991)
lag om värdeandelssystemet
Act on the Book-entry System
AOYAasunto-osakeyhtiöasetus (811/1991, kumottu)
förordning om bostadsaktiebolag
AOYLasunto-osakeyhtiölaki (1599/2009)
lag om bostadsaktiebolag
Housing Companies Act
ArkistoLarkistolaki (831/1994)
arkivlag
ArvonimiLlaki julkisen arvonannon osoituksista (1215/1999)
lag om offentlig belöning
ArvostamisLlaki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005), nk. arvostamislaki
lag om värdering av tillgångar vid beskattningen
AsevAasetus asevelvollisuuslain soveltamisesta (63/1951)
förordning angående tillämpning av värnpliktslagen
AsevLasevelvollisuuslaki (1438/2007)
värnpliktslag
Conscription Act
AsiakasmaksuLlaki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
lag om klientavgifter inom social- och hälsovården
AsiakLähLlaki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille (248/1965)
lag om insändande av vissa handlingar till domstolar
Act on the Delivery of Certain Documents to Courts of Law
AsKLasuntokauppalaki (843/1994)
lag om bostadsköp
Housing Transactions Act
ASPAasuntosäästöpalkkioasetus (1636/1992)
förordning om bostadssparpremier
ASPLasuntosäästöpalkkiolaki (1634/1992)
lag om bostadssparpremier
Act on Bonus for Home Savers
AsumisoikeusLlaki asumisoikeusasunnoista (650/1990)
lag om bostadsrättsbostäder
Right-of Occupancy Housing Act
ATLlaki arvo-osuustileistä (827/1991)
lag om värdeandelskonton
Act on Book-Entry Accounts
AukioloLlaki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (945/2009)
lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
AutoKiinLautokiinnityslaki (810/1972)
lag om inteckning i bil
AutoveroLautoverolaki (1482/1994)
bilskattelag
AVAarvonlisäveroasetus (50/1994)
mervärdesskatteförordning
AVLarvonlisäverolaki (1501/1993)
mervärdesskattelag
Value Added Tax Act
AYTPvaltioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (534/2002)
statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
Government Decree on Private Security Services
BudjLlaki valtion talousarviosta (423/1988)
lag om statsbudgeten
State Budget Act
CEDAWkaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67/1986)
konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CISGyleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (SopS 50/1988)
konvention angående avtal om internationella köp av varor
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
DLDefensor Legis
Dnrodiaarinumero
EdustajanpalkkioLlaki edustajanpalkkiosta (328/1947)
lag om riksdagsmannaarvode
ElatusLlaki lapsen elatuksesta (704/1975)
lag om underhåll för barn
ElinkLlaki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (122/1919)
lag angående rättighet att idka näring
ElinsiirtoLlaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)
lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Act of the Medical Use of Human Organs and Tissues
EläinsuojeluLeläinsuojelulaki (247/1996)
djurskyddslag
Animal Welfare Act
EläkesiirtoLlaki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä (165/1999)
lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
Act on the transfer of pensions between the Finnish earnings-related pension scheme and the pension scheme of the European Communities
EläkeSLeläkesäätiölaki (1774/1995)
lag om pensionsstiftelser
EOAeduskunnan oikeusasiamies
EnergiatukiAvaltioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (625/2002)
statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
EnergiaveroLlaki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996), nk. energiaverolaki
lag om accis på elström och vissa bränslen
EOLetuostolaki (608/1977)
förköpslag
Pre-emption Act
EPAennakkoperintäasetus (1124/1996)
förordning om förskottsuppbörd
EPLennakkoperintälaki (1118/1996)
lag om förskottsuppbörd
ErämaaLerämaalaki (62/1991)
ödemarkslag
ErävalvontaLlaki Metsähallituksen erävalvonnasta (1157/2005)
lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
et al.et alii (viittaa siihen, että tekijöitä on vähintään kolme)
EtaOsinkoLlaki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (563/2005)
lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
ETLesitutkintalaki (449/1987, 805/2011)
förundersökningslag
Criminal Investigations Act
ETYEuroopan talousyhteisö
EUEuroopan unioni
EULuovLlaki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003)
lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Act on Extradition on the Basis of an Offence Between Finland and Other Member States of the European Union
EviraElintarviketurvallisuusvirasto
EVLlaki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968), nk. elinkeinoverolaki
lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
EYEuroopan yhteisö
FivaFinanssivalvonta
FivaLlaki Finanssivalvonnasta (878/2008)
lag om Finansinspektionen
GeeniteknLgeenitekniikkalaki (377/1995)
gentekniklag
Gene Technology Act
HajasijoitusAvaltioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (567/2002)
statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
HajasijoitusLlaki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (362/2002)
lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
HakAasetus hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa (1207/1991)
förordning om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt
HaOLhallinto-oikeuslaki (430/1999)
lag om förvaltningsdomstolarna
HautaustoimiLhautaustoimilaki (457/2003)
begravningslag
HaVMhallintovaliokunnan mietintö
HEhallituksen esitys
HedelmöityshoitoLlaki hedelmöityshoidoista (1237/2006)
lag om assisterad befruktning
Act on Assisted Fertility Treatments
HelHOHelsingin hovioikeus
HenkEdLlaki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990)
lag om personalrepresentation i företagens förvaltning
Act on Personnel Representation in the Administration of Undertakings
HenkilöliikenneLlaki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991, kumottu)
lag om tillståndspliktig persontrafik på väg
HeTiLhenkilötietolaki (523/1999)
personuppgiftslag
Personal Data Act
HintamerkintäAasetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (1359/1999)
förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
HLhallintolaki (434/2003)
förvaltningslag
Administrative Procedure Act
HLLhallintolainkäyttölaki (586/1996)
förvaltningsprocesslag
Administrative Judicial Procedure Act
HMSuomen Hallitusmuoto (94/1919, kumottu)
HMVhuomattava markkinavoima
HOhovioikeus
HoitotukiLlaki lapsen hoitotuesta (444/1969, kumottu)
lag om vårdbidrag för barn
HOLhovioikeuslaki (56/1994)
hovrättslag
HolhLlaki holhoustoimesta (442/1999), nk. holhouslaki
lag om förmyndarverksamhet
Guardianship Services Act
HPTpAasetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (729/1996)
förordning om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
HPTpLlaki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996)
lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
HTAasetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (556/1994)
förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt
Child Custody and Right of Access Decree
HTiedAasetus tiedoksiannosta hallintoasioissa (662/1966)
förordning om delgivning i förvaltningsärenden
HTMhyväksytty tilimies
HukkakauraLlaki hukkakauran torjunnasta (185/2002)
lag om bekämpning av flyghavre
HuoltovarmuusLlaki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992)
lag om tryggande av försörjningsberedskapen
HuumetestiAvaltioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä (218/2005)
statsrådets förordning om utförande av narkotikatester
HuviveneLlaki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista (621/2005)
lag om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar
HuumLhuumausainelaki (373/2008)
narkotikalag
Narcotics Act
HVLlaki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995)
lag om hyra av bostadslägenhet
Act on Residential Leases
HyvitysLlaki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (362/2009)
lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
HyödMLlaki hyödyllisyysmallioikeudesta (800/1991)
lag om nyttighetsmodellrätt
Act on Utility Model Rights
HyödyllisyysmalliAasetus hyödyllisyysmallioikeudesta (1419/1991)
förordning om nyttighetsmodellrätt
Decree on Utility Model Rights
ibid.ibidem (tarkoittaa samaa lähdettä, ja usein samaa sivua tai kohtaa, kuin edellinen viite)
id.idem (tarkoittaa samaa lähdettä kuin edellinen viite)
ILisyyslaki (700/1975)
lag om faderskap
Paternity Act
Ilma-alusKiinLlaki kiinnityksestä ilma-aluksiin (211/1928)
lag om inteckning i luftfartyg
IlmailuLilmailulaki (1194/2009)
luftfartslag
Aviation Act
IlmanlaatuAvaltioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001)
statsrådets förordning om luftkvaliteten
ImmuniteettiLlaki oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa (11/1994)
lag om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning
IndLlaki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (1135/1985), nk. indeksiehtolaki
InvVarLinvestointivarauslaki (1094/1978)
lag om investeringsreserveringar
IsAasetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta (673/1976)
förordning om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn
I-SHOItä-Suomen hovioikeus
IsyystutkimusLlaki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta (378/2005)
lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning
ItsehallintoLAhvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991)
självstyrelselag för Åland
Act on the Autonomy of Åland
JLjärjestyslaki (612/2003)
ordningslag
JulkAasetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), nk. julkisuusasetus
förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
Decree on the Openness of Government Activities and on Good Practice in Information Management
JulkHaasteLlaki julkisesta haasteesta (729/2003)
lag om offentlig stämning
JulkHankLlaki julkisista hankinnoista (348/2007)
lag om offentlig upphandling
Act on Public Contracts
JulkLlaki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), nk. julkisuuslaki
lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Act on the Openness of Government Activities
JVLlaki järjestyksenvalvojista (533/1999)
lag om ordningsvakter
Security Stewards Act
JäteAjäteasetus (1390/1993)
avfallsförordning
Waste Decree
JäteLjätelaki (1072/1993)
avfallslag
Waste Act
JäteveroLjäteverolaki (495/1996)
avfallsskattelag
Waste Tax Act
JätevesiAvaltioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003)
statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
Government Decree on Treating Domestic Wastewater in Areas Outside Sewer Networks
JääluokkaLlaki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005)
lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
Act on the Ice Classes of Ships and Icebreaker Assistance
Kkertomus
KAkaupparekisteriasetus (208/1979)
handelsregisterförordning
KaivosAkaivosasetus (663/1965)
gruvförordning
KaivosLkaivoslaki (503/1965)
gruvlag
KalAkalastusasetus (1116/1982)
förordning om fiske
Fishing Decree
KalLkalastuslaki (286/1982)
lag om fiske
Fishing Act
KansalaisuusLkansalaisuuslaki (359/2003)
medborgarskapslag
Nationality Act
KauppaEdLlaki kauppaedustajista ja myyntimiehistä (417/1992)
lag om handelsrepresentanter och försäljare
Act on Commercial Representatives and Salesmen
KauppaLkauppalaki (355/1987)
köplag
Sale of Goods Act
KaupparekLkaupparekisterilaki (129/1979)
handelsregisterlag
KEAkansaneläkeasetus (594/1956, kumottu)
folkpensionsförordning
KehitysvammaLlaki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)
lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda
KELkansaneläkelaki (568/2007)
folkpensionslag
KemAkemikaaliasetus (675/1993)
kemikalieförordning
Chemicals Decree
KemLkemikaalilaki (744/1989)
kemikalielag
Chemicals Act
KeskusrahastoLlaki kirkon keskusrahastosta (895/1941)
lag om kyrkans centralfond
KHOkorkein hallinto-oikeus
KHOAasetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta (702/1977)
förordning om högsta förvaltningsdomstolen
KHTKeskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
KiELevankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (261/2008)
pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan
KieliLkielilaki (423/2003)
språklag
Language Act
KielitaitoLlaki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)
lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies
KielitutkintoAasetus yleisistä kielitutkinnoista (669/1994)
förordning om allmänna språkexamina
KielitutkintoLlaki yleisistä kielitutkinnoista (964/2004)
lag om allmänna språkexamina
KiinteistörekisteriLkiinteistörekisterilaki (392/1985)
fastighetsregisterlag
Real Estate Register Act
KiintVälLlaki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000)
lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
KilpRajLlaki kilpailunrajoituksista (480/1992), nk. kilpailunrajoituslaki
lag om konkurrensbegränsningar
Act on competition restrictions
KioskiAasetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta (436/1969, kumottu)
förordning om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel
KirjastoapurahaLlaki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (236/1961)
lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
Act on Public Lending Right Compensation Grants and Subsidies
KirjRekAasetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (960/1996)
förordning om lagfarts- och inteckningsregister
KirjRekLlaki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (353/1987, kumottu)
lag om lagfarts- och inteckningsregister
KirkkoLkirkkolaki (1054/1993)
kyrkolag
KiVEhtoLlaki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/1974)
lag om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
KKkauppakaari (3/1734)
handelsbalk
KKkirjallinen kysymys
KKOkorkein oikeus
KKOLlaki korkeimmasta oikeudesta (665/2005)
lag om högsta domstolen
KLähdeVLlaki korkotulon lähdeverosta (1341/1990)
lag om källskatt på ränteinkomst
KMkomiteanmietintö
KMAkiinteistönmuodostamisasetus (1189/1996)
fastighetsbildningsförordning
KMLkiinteistönmuodostamislaki (554/1995)
fastighetsbildningslag
Real Estate Formation Act
KOkäräjäoikeus
KokLkokoontumislaki (530/1999)
lag om sammankomster
Assembly Act
KOLkäräjäoikeuslaki (581/1993)
tingsrättslag
KoneAvaltioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)
statsrådets förordning om maskiners säkerhet
KonkLkonkurssilaki (120/2004)
konkurslag
Bankruptcy Act
KonsAvLlaki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986)
lag om koncernbidrag vid beskattningen
KorjausavustusAvaltioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (128/2006)
statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
KorjausavustusLlaki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005)
lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
KorkeakoulukeksintöLlaki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (369/2006)
lag om rätt till uppfinningar vid högskolor
KorkoLkorkolaki (633/1982)
räntelag
Interest Act
KorkotukiLlaki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001)
lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
KosmetiikkaLlaki kosmeettisista valmisteista (22/2005)
lag om kosmetiska produkter
KotihoidontukiLlaki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)
lag om stöd för hemvård och privat vård av barn
KotikuntaLkotikuntalaki (201/1994)
lag om hemkommun
KotouttamisLlaki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)
lag om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
Act on the Integration of Immigrants and Reception of Asylum Seekers
KouHOKouvolan hovioikeus
KoulumatkatukiAvaltioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (425/2004)
statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
KoulumatkatukiLlaki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997)
lag om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter
KPAkirjanpitoasetus (1339/1997)
bokföringsförordning
Accounting Ordinance
KPLkirjanpitolaki (1336/1997)
bokföringslag
Accounting Act
KPSLlaki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (379/1929)
lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
KriisinhallintaLlaki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (211/2006)
lag om militär krishantering
Act on Military Crisis Management
KRPkeskusrikospoliisi
KTESLlaki kunnallisista työehtosopimuksista (670/1970)
lag om kommunala arbetskollektivavtal
KTLkansanterveyslaki (66/1972)
folkhälsolag
Primary Health Care Act
KTMkauppa- ja teollisuusministeriö (toiminta päättynyt)
KuljetustukiLlaki kuljetusten alueellisesta tukemisesta (954/1981)
lag om regionalt stödjande av transporter
Regional Transport Subsidy Act
KuluttajaLkuluttajansuojalaki (38/1978)
konsumentskyddslag
Consumer Protection Act
KuluttajaneuvontaLlaki kuluttajaneuvonnasta (800/2008)
lag om konsumentrådgivning
KumoamisLlaki eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta (1099/1994)
lag om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket
KunLkuntalaki (365/1995)
kommunallag
KunnossapitoLlaki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978)
lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
KuntoutusLlaki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
KuolJulLlaki kuolleeksi julistamisesta (127/2005)
lag om dödförklaring
KuolLlaki asiakirjain kuolettamisesta (34/1901)
lag om dödande av urkunder
KuolSelvLlaki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973)
lag om utredande av dödsorsak
KuulLlaki julkisista kuulutuksista (34/1925)
lag om offentliga kungörelser
KuvaohjelmaLlaki kuvaohjelmien tarkastamisesta (775/2000)
lag om granskning av bildprogram
Act on the Classification of Audiovisual Programmes
KuvataideapurahaLlaki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997)
lag om vissa stipendier åt bildkonstnärer
Act on Compensation Grants to Visual Artists
KVESLkunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970)
lag om kommunala tjänstekollektivavtal
KVLkiinteistöverolaki (654/1992)
fastighetsskattelag
KVOAasetus kuntien valtionosuudesta (1271/1996)
förordning om statsandelar till kommunerna
Kykommandiittiyhtiö
KYHLlaki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986)
lag om kommunernas miljövårdsförvaltning
KäyttöAvaltioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
Government Decree on the Safe Use and Inspection of Work Equipment
Llaki
LAlakialoite
LahjaLlahjanlupauslaki (625/1947)
lag om gåvoutfästelser
The Finnish Gift Promises Act
LapsilisäLlapsilisälaki (796/1992)
barnbidragslag
LastSAlastensuojeluasetus (1010/1983)
barnskyddsförordning
LastSLlastensuojelulaki (417/2007)
barnskyddslag
Child Welfare Act
LaV lakivaliokunta
LaVMlakivaliokunnan mietintö
LHLlaki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), nk. lastenhuoltolaki
lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Child Custody and Right of Access Act
LiikHVLlaki liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995)
lag om hyra av affärslokal
LiputusLlaki Suomen lipusta (380/1978)
lag om Finlands flagga
LiVliikenne- ja viestintävaliokunta
LiVMliikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LLLlaki luottolaitostoiminnasta (121/2007), nk. luottolaitoslaki
kreditinstitutslag
LomituspalveluLmaatalousyrittäjien lomituspalvelulaki (1231/1996)
lag om avbytarservice för lantbruksföretagare
LPLlaki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (1501/2001)
lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
LSuojLluonnonsuojelulaki (1096/1996)
naturvårdslag
Nature Conservation Act
LTKieltoLlaki liiketoimintakiellosta (1059/1985), nk. liiketoimintakieltolaki
lag om näringsförbud
LukioLlukiolaki (629/1998)
gymnasielag
LunLlaki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977)
lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
Act on the Redemption of Immoveable Property and Special Rights
LuontaissuoritusLlaki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista (94/1920, kumottu)
lag om naturaprestationer för krigsväsendets räkning under fredstid
LuopELluopumiseläkelaki (16/1974)
lag om avträdelsepension
LuopumiskorvausLlaki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta (1330/1992)
lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
LuopumisLlaki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006)
lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
LuotsausAvaltioneuvoston asetus luotsauksesta (982/2003)
statsrådets förordning om lotsning
Government Decree on Pilotage
LuovLlaki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (456/1970), nk. yleinen luovuttamislaki
lag om utlämning för brott
Extradition Act
LVAliikennevakuutusasetus (324/1959)
trafikförsäkringsförordning
LVLliikennevakuutuslaki (279/1959)
trafikförsäkringslag
LYTPlaki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002)
lag om privata säkerhetstjänster
Private Security Services Act
LähdeveroLlaki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978), nk. lähdeverolaki
lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
LähKLlaki lähestymiskiellosta (898/1998), nk. lähestymiskieltolaki
lag om besöksförbud
LääkeLlääkelaki (395/1987)
läkemedelslag
LääkemääräysAsosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (726/2003)
social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
LääkevaihtoAsosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta (210/2003)
social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel
Maa-ainesAvaltioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
statsrådets förordning om marktäkt
MaaseutuvirastoLlaki Maaseutuvirastosta (666/2006)
lag om Landsbygdsverket
MaastoliikenneLmaastoliikennelaki (1710/1995)
terrängtrafiklag
MaitokiintiöLlaki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta (355/1995)
lag om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
MakropilottiLlaki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta (811/2000)
lag om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
Act on Experiments with Seamless Service Chains in Social Welfare and Health Care Services
MaksuAasetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992)
förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
MaksuTalLlaki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta (281/1931), nk. maksutalletuslaki
lag om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
MALmaa-aineslaki (555/1981)
marktäktslag
Land Extraction Act
MalliAmallioikeusasetus (252/1971)
mönsterrättsförordning
Registered Designs Decree
MalliLmallioikeuslaki (221/1971)
mönsterrättslag
Registered Designs Act
MELmerimieseläkelaki (1290/2006)
lag om sjömanspensioner
MenetelmäLlaki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1552/1995), nk. menetelmälaki
lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
MerimLmerimieslaki (423/1978)
sjömanslag
Seamen’s Act
MeripelastusAvaltioneuvoston asetus meripelastuksesta (37/2002)
Statsrådets förordning om sjöräddning
MetallirahaLlaki metallirahasta (216/1998)
lag om mynt
MetsäAmetsäasetus (1200/1996)
skogsförordning
Forest Decree
MetsäLmetsälaki (1093/1996)
skogslag
Forest Act
MetsästysAmetsästysasetus (666/1993)
jaktförordning
Hunting Decree
MetsästysLmetsästyslaki (615/1993)
jaktlag
Hunting Act
MetsätuhoAasetus metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (1046/1991)
förordning om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
MetsätuhoLlaki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991)
lag om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
MielisairaalaLlaki valtion mielisairaaloista (1292/1987)
lag om statens sinnessjukhus
MinisterivastuuLlaki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta (274/1922, kumottu)
lag angående rätt för riksdagen att granska lagenligheten av medlemmarnas av statsrådet och justitiekanslerns ämbetsåtgärder
MJLlaki velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992)
lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
MKmaakaari (540/1995)
jordabalk
Code of Real Estate
MLmerilaki (674/1994)
sjölag
MmVmaa- ja metsätalousvaliokunta
MmVMmaa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MOmarkkinaoikeus
MRAmaankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
markanvändnings- och byggförordning
Land Use and Building Decree
MRLmaankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
markanvändnings- och bygglag
Land Use and Building Act
MSLmerensuojelulaki (1415/1994)
havsskyddslag
mt.mainittu teos
MTLmaatilatalouden tuloverolaki (543/1967)
inkomstskattelag för gårdsbruk
mts.mainitun teoksen sivu
MuinaismLmuinaismuistolaki (295/1963)
lag om fornminnen
Antiquities Act
MYELmaatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006)
lag om pension för lantbruksföretagare
MyyntiLlaki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/1988)
lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
MääräaikaLlaki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930), nk. määräaikalaki
lag om beräknande av laga tid
NimikirjaLnimikirjalaki (1010/1989)
matrikellag
NimiLnimilaki (694/1985)
namnlag
Names Act
NLlaki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
lag angående vissa grannelagsförhållanden
NormiLlaki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä (573/1989)
lag om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar
NRLlaki nuorisorangaistuksesta (1196/2004)
lag om ungdomsstraff
NuorisotyöAvaltioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja ‑ politiikasta (103/2006)
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
NuorLlaki nuorista työntekijöistä (998/1993)
lag om unga arbetstagare
Young Workers’ Act
NuorRikAasetus nuorista rikoksentekijöistä (1001/1942)
förordning angående unga förbrytare
OALoikeusapulaki (257/2002)
rättshjälpslag
Legal Aid Act
OECDtaloudellinen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö
OikJulkLlaki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)
lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
Act on the Publicity of Court Proceedings in General Courts
OikTLlaki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929), nk. oikeustoimilaki
lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Contracts Act
OKoikeudenkäymiskaari (4/1734)
rättegångsbalk
Code of Judicial Procedure
OKLosuuskuntalaki (1488/2001)
lag om andelslag
Co-operatives Act
OLAasetus lapseksiottamisesta (508/1997)
adoptionsförordning
Adoption Decree
OLLlaki lapseksiottamisesta (153/1985)
adoptionslag
Adoption Act
OMoikeusministeriö
OmaishoitoLlaki omaishoidon tuesta (937/2005)
lag om stöd för närståendevård
ONoikeusnotaari
OpintotukiLopintotukilaki (65/1994)
lag om studiestöd
OPLlaki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001)
lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
OptioLlaki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä (772/1988)
lag om handel med standardiserade optioner och terminer
OsaMLlaki osamaksukaupasta (91/1966)
lag om avbetalningsköp
OTKoikeustieteen kandidaatti
OTLoikeustieteen lisensiaatti
OTMoikeustieteen maisteri
OTToikeustieteen tohtori
Oyosakeyhtiö
OYLosakeyhtiölaki (624/2006)
aktiebolagslag
Limited Liability Companies Act
PalkkioAvaltioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (290/2008)
statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
PassiApassiasetus (643/1986)
passförordning
PatApatenttiasetus (669/1980)
patentförordning
Patent Decree
PatLpatenttilaki (550/1967)
patentlag
Patents Act
PelastusAvaltioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
statsrådets förordning om räddningsväsendet
PelastusLpelastuslaki (468/2003)
räddningslag
Rescue Act
PerintäLlaki saatavien perinnästä (513/1999)
lag om indrivning av fordringar
PerVLperintö- ja lahjaverolaki (378/1940)
lag om skatt på arv och gåva
PeVperustuslakivaliokunta
PeVLperustuslakivaliokunnan lausunto
PeVMperustuslakivaliokunnan mietintö
PhAasetus lasten päivähoidosta (239/1973), nk. päivähoitoasetus
förordning om barndagvård
PhLlaki lasten päivähoidosta (36/1973), nk. päivähoitolaki
lag om barndagvård
PKperintökaari (40/1965)
ärvdabalk
Code of Inheritance
PKLpakkokeinolaki (450/1987, 806/2011)
tvångsmedelslag
Coercive Measures Act
PKVpLlaki perintökaaren voimaanpanosta (41/1965)
lag om införande av ärvdabalken
PLSuomen perustuslaki (731/1999)
Finlands grundlag
The Constitution of Finland
POLperusopetuslaki (628/1998)
lag om grundläggande utbildning
Basic Education Act
PolApoliisiasetus (1112/1995)
polisförordning
PoliisikoulutusLlaki poliisikoulutuksesta (68/2005)
lag om polisutbildning
PolLpoliisilaki (493/1995, 872/2011)
polislag
Police Act
PolttoainemaksuLlaki polttoainemaksusta (1280/2003)
bränsleavgiftslag
PolttoaineVLlaki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994)
lag om accis på flytande bränslen
PoroLporonhoitolaki (848/1990)
renskötsellag
Reindeer Husbandry Act
PorotalousLporotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki (45/2000)
lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar
PotLlaki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
lag om patientens ställning och rättigheter
Act on the Status and Rights of Patients
ProkLprokuralaki (130/1979)
prokuralag
pspäiväsakko
PSLlaki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009)
lag om bundet långsiktigt sparande
PTKtäysistunnon pöytäkirja
PTLpalkkaturvalaki (866/1998)
lönegarantilag
Pay Security Act
PuolueLpuoluelaki (10/1969)
partilag
Act on Political Parties
PuolustustilaLpuolustustilalaki (1083/1991)
lag om försvarstillstånd
RadioLlaki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)
lag om radiofrekvenser och teleutrustningar
Act on Radio Frequencies and Telecommunications Equipment
RahankeräysAvaltioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006), nk. rahankeräysasetus
statsrådets förordning om penninginsamlingar
Government Decree on Money Collections
RahankeräysLrahankeräyslaki (255/2006)
lag om penninginsamlingar
Money Collection Act
RahanpesuLlaki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008), nk. rahanpesulaki
lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Act on Preventing and Clearing Money Laundering and Terrorist Financing
RajavartioLrajavartiolaki (578/2005)
gränsbevakningslag
Border Guard Act
RakennerahastoLrakennerahastolaki (1401/2006)
strukturfondslag
RataveroLrataverolaki (605/2003)
banskattelag
RekisteröintiAasetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (1598/1995, kumottu)
förordning om registrering av fordon
Decree on the Vehicle Registration
RekParLlaki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001)
lag om registrerat partnerskap
Act on Registered Partnerships
RiitSovLlaki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa (663/2005)
lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar
Act on Court-annexed Mediation
RikosoikeusapuLlaki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (4/1994)
lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
Act on International Legal Assistance in Criminal Matters
RikVahLrikosvahinkolaki (1204/2005)
brottsskadelag
RKrakennuskaari (2/1734)
byggningabalken
RLrikoslaki (39/1889)
strafflag
Penal Code
RMLlaki rangaistusmääräysmenettelystä (692/1993)
lag om strafforderförfarande
ROLlaki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997)
lag om rättegång i brottmål
Criminal Procedure Act
RomuajoneuvoAvaltioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004)
statsrådets förordning om skrotfordon
Government Decree on End-of-Life Vehicles
RomuajoneuvoLlaki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008)
lag om flyttning av fordon
RTilJLrajakuntien tilusjärjestelylaki (282/1960)
lag om ägoreglering i gränskommunerna
RTPrikostietopalvelu
RVAasetus rikoslain voimaanpanemisesta (39B/1889)
förordning om införande av strafflagen
ryrekisteröity yhdistys
RäjähdysaineLlaki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
SaamelaiskäräjäLlaki saamelaiskäräjistä (974/1995)
sametingslag
Act on the Sami Parliament
SaaristoLlaki saariston kehityksen edistämisestä (494/1981)
lag om främjande av skärgårdens utveckling
SakkotäytäntöönpanoLlaki sakon täytäntöönpanosta (672/2002)
lag om verkställighet av böter
SananvapausLlaki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003), nk. sananvapauslaki
lag om yttrandefrihet i masskommunikation
Act on the Exercise of Freedom of Expression in Mass Media
SatovahinkoAvaltioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (297/2008)
statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
SatovahinkoLlaki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)
lag om ersättande av skördeskador
Sdksäädöskokoelma
SHAsosiaalihuoltoasetus (607/1983)
socialvårdsförordning
Social Welfare Decree
ShLshekkilaki (244/1932)
checklag
SHLsosiaalihuoltolaki (710/1982)
socialvårdslag
Social Welfare Act
SipaLlaki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007)
lag om värdepappersföretag
SiVsivistysvaliokunta
SiVMsivistysvaliokunnan mietintö
SKAsotilaskurinpitoasetus (969/1983)
militär disciplinförordning
SKLsotilaskurinpitolaki (331/1983)
militär disciplinlag
SMsisäasiainministeriö
SOLsotilasoikeudenkäyntilaki (326/1983)
militär rättegångslag
Military Court Procedure Act
SopEhtoLlaki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (1062/1993)
lag om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
SopMenLlaki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)
lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
Unfair Business Practices Act
SopSsopimussarja
SOVAAvaltioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (347/2005)
statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
SOVALlaki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005)
lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
SovitteluLlaki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (1015/2005), nk. sovittelulaki
lag om medling vid brott och i vissa tvister
Act on Conciliation in Criminal and Certain Civil Cases
SoVLsotilasvammalaki (404/1948)
lag om skada, ådragen i militärtjänst
SPLsäästöpankkilaki (1502/2001)
sparbankslag
Savings Bank Act
SRahLsijoitusrahastolaki (48/1999)
lag om placeringsfonder
Act on Common Funds
SterLsteriloimislaki (283/1970)
steriliseringslag
STMsosiaali- ja terveysministeriö
StmLlaki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963)
lag om arbetsgivares socialskyddsavgift
StVMsosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
SukupuolenvaihdosLlaki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002)
lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
Suposuojelupoliisi
SVAsairausvakuutusasetus (473/1963)
sjukförsäkringsförordning
SVLsairausvakuutuslaki (1224/2004)
sjukförsäkringslag
SVOLlaki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992)
lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården
SVTSLsähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation
Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications
SyyttäjäLlaki yleisistä syyttäjistä (199/1997)
lag om allmänna åklagare
Act on Public Prosecutors
SähkAsLlaki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
Act on Electronic Services and Communication in the Public Sector
SähkökauppaLlaki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002)
lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
Act on Provision of Information Society Services
SähkömarkkinaLsähkömarkkinalaki (386/1995)
elmarknadslag
Electricity Market Act
SähköPakkolunLlaki kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitosta varten (168/1928)
lag angående expropriation av fast egendom för elektrisk anläggning
SäteilyLsäteilylaki (592/1991)
strålskyddslag
SäädöskokoelmaLlaki Suomen säädöskokoelmasta (188/2000)
lag om Finlands författningssamling
Act on the Statutes of Finland
SäätiöAsäätiöasetus (1045/1989)
stiftelseförordning
Foundations Decree
SäätiöLsäätiölaki (109/1930)
lag om stiftelser
Foundations Act
Ttaltio
TaELtaiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki (662/1985, kumottu)
lag om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
TAikaLtyöaikalaki (605/1996)
arbetstidslag
Working Hours Act
Taiteilija-apurahaLlaki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista (734/1969)
lag om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
Artist Grants Act
TakLlaki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999), nk. takauslaki
lag om borgen och tredjemanspant
Act on Guaranties and Third-Party Pledges
TaksiLtaksiliikennelaki (217/2007)
lag om taxitrafik
TakSLlaki takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991)
lag om återvinning till konkursbo
TapVLtapaturmavakuutuslaki (608/1948)
lag om olycksfallsförsäkring
Employment Accidents Act
TarkLlaki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000)
lag om statens revisionsverk
Tasa-arvoLlaki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986), nk. tasa-arvolaki
lag om jämställdhet mellan kvinnor och män
TAVtasa-arvovaltuutettu
TaVMtalousvaliokunnan mietintö
TEAtyöntekijäin eläkeasetus (183/1962)
förordning om pension för arbetstagare
TeatteriLteatteri- ja orkesterilaki (730/1992)
teater- och orkesterlag
Theatres and Orchestras Act
TEhtoLtyöehtosopimuslaki (436/1946)
lag om kollektivavtal
Collective Agreements Act
TervSuojeluLterveydensuojelulaki (763/1994)
hälsoskyddslag
TieAasetus yleisistä teistä (482/1957)
förordning om allmänna vägar
TieLlaki yleisistä teistä (243/1954, kumottu)
lag om allmänna vägar
TietohallintoLlaki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)
lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
TilaajavastuuLlaki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
Act on the Contractor’s Obligations and Liability when Work is Contracted Out
TilintarkLtilintarkastuslaki (459/2007)
revisionslag
Auditing Act
TilisiirtoLtilisiirtolaki (821/1999)
lag om betalningsöverföringar
TJeduskunnan työjärjestys (40/2000)
riksdagens arbetsordning
TLAtieliikenneasetus (182/1982)
vägtrafikförordning
TLLtieliikennelaki (267/1981)
vägtrafiklag
TMerkkiAtavaramerkkiasetus (296/1964)
varumärkesförordning
Trademarks Decree
TMerkkiLtavaramerkkilaki (7/1964)
varumärkeslag
Trademarks Act
TNimiLtoiminimilaki (128/1979)
firmalag
TodKorvAasetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista (813/1972)
förordning om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
TodKorvLlaki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista (666/1972)
lag om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
State Compensation for Witnesses Act
toim.toimittanuttai toimittaneet
TOLtekijänoikeuslaki (404/1961)
upphovsrättslag
Copyright Act
TonnistoveroLtonnistoverolaki (476/2002)
tonnageskattelag
TRiitaLlaki työriitojen sovittelusta (420/1962)
lag om medling i arbetstvister
Act on Mediation in Labour Disputes
TSAterveydensuojeluasetus (1280/1994)
hälsoskyddsförordning
TsHalLlaki työsuojeluhallinnosta (16/1993)
lag om arbetarskyddsförvaltningen
TSValLlaki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Act on Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation on Occupational Safety and Health at Workplaces
TTtyötuomioistuin
TTTLlaki toimeentulotuesta (1412/1997)
lag om utkomststöd
Act on Social Assistance
TTurvLtyöturvallisuuslaki (738/2002)
arbetarskyddslag
Occupational Safety and Health Act
TulliAtulliasetus (1543/1994)
tullförordning
TulliLtullilaki (1466/1994)
tullag
TuloveroLtuloverolaki (1535/1992)
inkomstskattelag
TulvavahinkoLlaki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (284/1983)
lag om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
TuomioistMaksuA valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (925/2008)
statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
TuomioistMaksuLlaki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (701/1993)
lag om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
TuoteturvallisuusLlaki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)
lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
TupakkaLlaki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976), nk. tupakkalaki
lag om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
Act on Measures to Restrict Tobacco Smoking
TupakkaVLlaki tupakkaverosta (1470/1994)
lag om tobaksaccis
TutkanpaljastinLlaki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä (546/1998)
lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
TutkimusLlaki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)
lag om medicinsk forskning
Medical Research Act
TutkintavankeusAvaltioneuvoston asetus tutkintavankeudesta (510/2006)
statsrådets förordning om häktning
TutkintavankeusLtutkintavankeuslaki (768/2005)
häktningslag
TVAtuloveroasetus (1551/1992)
inkomstskatteförordning
TVastuuLtuotevastuulaki (694/1990)
produktansvarslag
Product Liability Act
TyELtyöntekijän eläkelaki (395/2006)
lag om pension för arbetstagare
Employees Pensions Act
TyVLtyöelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVMtyöelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyömarkkinatukiLlaki työmarkkinatuesta (1542/1993, kumottu)
lag om arbetsmarknadsstöd
TyöneuvostoLlaki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004), nk. työneuvostolaki
lag om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
Act on the Labour Council and Derogation Permits Concerning Labour Protection
TyöSopLtyösopimuslaki (55/2001)
arbetsavtalslag
Employment Contracts Act
TyösuhdekeksintöAasetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (527/1988)
förordning om rätt till arbetstagares uppfinningar
Decree on the Right to Employees’ Inventions
TyösuhdekeksintöLlaki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967)
lag om rätt till arbetstagares uppfinningar
Act on the Right in Employee Inventions
TyöTLlaki työtuomioistuimesta (646/1974)
lag om arbetsdomstolen
Act on the Labour Court
TyöttömyysturvaLtyöttömyysturvalaki (1290/2002)
lag om utkomstskydd för arbetslösa
UELlaki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009)
lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
UhkasakkoLuhkasakkolaki (1113/1990)
viteslag
UKulosottokaari (705/2007)
utsökningsbalk
Enforcement Code
UlkoiluLulkoilulaki (606/1973)
lag om friluftsliv
UlkomaalaisLulkomaalaislaki (301/2004)
utlänningslag
Aliens Act
UlkTiedAasetus keskinäisestä oikeusavusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityisoikeudellisissa asioissa (211/1982)
förordning om ömsesidig rättshjälp vid delgivning av handlingar i mål och ärenden av privaträttslig natur
Decree on Mutual Assistance in Service of Documents in Civil Matters
UlkYhtLlaki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa (171/1921)
lag om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut
UVapLuskonnonvapauslaki (453/2003)
religionsfrihetslag
VAvesiasetus (282/1962)
vattenförordning
VaaHOVaasan hovioikeus
VaalirahoitusLlaki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009)
lag om kandidaters valfinansiering
Act on a Candidate’s Election Funding
VahLvahingonkorvauslaki (412/1974)
skadeståndslag
Tort Liability Act
VAKlaki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)
lag om transport av farliga ämnen
Act on the Transport of Dangerous Goods
VakLvakuutussopimuslaki (543/1994)
lag om försäkringsavtal
Insurance Contracts Act
VakmVLlaki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966)
lag om skatt på vissa försäkringspremier
VakOLvakuutusoikeuslaki (132/2003)
lag om försäkringsdomstolen
VakuutusedustusLlaki vakuutusedustuksesta (570/2005)
lag om försäkringsförmedling
VakYhdLvakuutusyhdistyslaki (1250/1987)
lag om försäkringsföreningar
ValmismatkaliikeLlaki valmismatkaliikkeistä (939/2008)
lag om paketreserörelser
ValmLvalmiuslaki (1080/1991)
beredskapslag
Emergency Powers Act
ValmVLvalmisteverotuslaki (182/2010)
punktskattelag
ValtionTalousarvioAasetus valtion talousarviosta (1243/1992)
förordning om statsbudgeten
State Budget Decree
ValuuttaLvaluuttalaki (954/1985)
valutalag
VammaispalveluLlaki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)
lag om service och stöd på grund av handikapp
VanhentumisLlaki velan vanhentumisesta (728/2003)
lag om preskription av skulder
VankeusAvaltioneuvoston asetus vankeudesta (509/2006)
statsrådets förordning om fängelse
VaVvaltiovarainvaliokunta
VaVMvaltiovarainvaliokunnan mietintö
VaYLvakuutusyhtiölaki (521/2008)
försäkringsbolagslag
VeksLvekselilaki (242/1932)
växellag
VELvaltion eläkelaki (1295/2006)
lag om statens pensioner
VelkakirjaLvelkakirjalaki (622/1947)
lag om skuldebrev
Promissory Notes Act
VelkaneuvontaLlaki talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000)
lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
VeripalveluAsosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta (258/2006)
social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst
VerLlaki verotusmenettelystä (1558/1995), nk. verotusmenettelylaki
lag om beskattningsförfarande
VerohallintoLlaki Verohallinnosta (503/2010)
lag om Skatteförvaltningen
VeroHpverohallinnon päätös tai verohallituksen päätös
VerohuojennusLlaki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista (680/1976)
lag om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
VeronkantoAvaltiovarainministeriön asetus veronkannosta (747/2005)
finansministeriets förordning om skatteuppbörd
VeronkantoLveronkantolaki (609/2005)
lag om skatteuppbörd
VerontilitysLverontilityslaki (532/1998)
lag om skatteredovisning
VeroturvaLlaki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta (395/1973)
lag om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter
VeroulosottoLlaki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (367/1961, kumottu)
lag om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
VesiLvesilaki (264/1961)
vattenlag
Water Act
VesiliikenneLvesiliikennelaki (463/1996)
sjötrafiklag
VHLvesihuoltolaki (119/2001)
lag om vattentjänster
Act on Water Services
VientitakuuLlaki valtion vientitakuista (422/2001)
lag om statliga exportgarantier
Act on the State’s Export Credit Guarantees
ViestintämarkkinaLviestintämarkkinalaki (393/2003)
kommunikationsmarknadslag
Communications Market Act
ViranhaltijaLlaki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)
lag om kommunala tjänsteinnehavare
Virka-apuLlaki puolustusvoimien virka-avusta poliisille (781/1980)
lag om försvarsmaktens handräckning till polisen
VirkamAvaltion virkamiesasetus (971/1994)
statstjänstemannaförordning
VirkamLvaltion virkamieslaki (750/1994)
statstjänstemannalag
VirkataloLlaki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista (106/1966)
lag om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder
VJAasetus yksityishenkilön velkajärjestelystä (58/1993)
förordning om skuldsanering för privatpersoner
Decree on the Adjustment of the Debts of a Private Individual
VJLlaki yksityishenkilön velkajärjestelystä (57/1993)
lag om skuldsanering för privatpersoner
Act on the Adjustment of the Debts of a Private Individual
VKSvaltakunnansyyttäjänvirasto
VLvankeuslaki (767/2005)
fängelselag
VLLvuosilomalaki (162/2005)
semesterlag
Annual Holidays Act
VMvaltiovarainministeriö
VMAasetus verotusmenettelystä (763/1998)
förordning om beskattningsförfarande
VNvaltioneuvosto
VNLlaki valtioneuvostosta (175/2003)
lag om statsrådet
Government Act
VNOSvaltioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
reglemente för statsrådet
VOCAvaltioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001)
statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
Government Decree on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations
VoimakeinoAsisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä (979/2004)
inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel
vpvaltiopäivät
VpAasetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987)
förordning om service och stöd på grund av handikapp
vs.versus (vastaan)
VSVLvarainsiirtoverolaki (931/1996)
lag om överlåtelseskatt
VTAväestötietoasetus (886/1993, kumottu)
befolkningsdataförordning
VTLväestötietolaki (507/1993, kumottu)
befolkningsdatalag
VVEhtoAvaltion virkaehtosopimusasetus (1203/1987)
förordning om statens tjänstekollektivavtal
VVEhtoLvaltion virkaehtosopimuslaki (664/1970)
lag om statens tjänstekollektivavtal
VVMvaltiovarainministeriö
VälimLlaki välimiesmenettelystä (967/1992)
lag om skiljeförfarande
Arbitration Act
VäliyhteisöAasetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista (926/1998)
förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
VäliyhteisöLlaki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta (1217/1994)
lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Act on the taxation of shareholders in Controlled foreign companies (CFCs)
YdinenergiaLydinenergialaki (990/1987)
kärnenergilag
Nuclear Energy Act
YdinvastuuLydinvastuulaki (484/1972)
atomansvarighetslag
Nuclear Liability Act
YhdenvertaisuusLyhdenvertaisuuslaki (21/2004)
lag om likabehandling
Non-Discrimination Act
YhdyskuntapalveluLlaki yhdyskuntapalvelusta (1055/1996)
lag om samhällstjänst
YhtAlueLyhteisaluelaki (758/1989)
lag om samfälligheter
YhteishallintoLlaki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990)
lag om samförvaltning i hyreshus
Act on Joint Management of Rental Buildings
YhteisomistajaLlaki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen (1349/1996, kumottu)
lag om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering
YhteispalveluLlaki julkisen hallinnon yhteispalvelusta (223/2007)
lag om samservice inom den offentliga förvaltningen
YhtMLyhteismetsälaki (109/2003)
lag om samfällda skogar
Act on Jointly Owned Forests
YKYhdistyneet Kansakunnat
YKiinLyrityskiinnityslaki (634/1984)
företagsinteckningslag
YKPLyhdyskuntapalvelusta annettu laki (1055/1996), nk. yhdyskuntapalvelulaki
lag om samhällstjänst
YksityisetsiväAasetus yksityisetsivän ammatista (kumottu, 112/1944)
förordning angående privatdetektivyrket
YksTAvaltioneuvoston asetus yksityisistä teistä (1267/2000)
statsrådets förordning om enskilda vägar
YksTLlaki yksityisistä teistä (358/1962)
lag om enskilda vägar
YLyhdistyslaki (503/1989)
föreningslag
Associations Act
YleisradioLlaki Yleisradio Oy:stä (1380/1993)
lag om Rundradion Ab
Act on Yleisradio Oy
YleisvesiLlaki oikeudesta yleisiin vesialueisiin (204/1966)
lag om rätt till allmänna vattenområden
YmpVahLlaki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994)
lag om ersättning för miljöskador
Act on Compensation for Environmental Damage
YmVMympäristövaliokunnan mietintö
YOLlaki eräistä yhteisomistussuhteista (180/1958)
lag om vissa samäganderättsförhållanden
YrittäjäeläkeLyrittäjän eläkelaki (1272/2006)
lag om pension för företagare
YritystukiAvaltioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta (1200/2000)
statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
YritystukiLlaki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006)
lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
YrSanAasetus yrityksen saneerauksesta (55/1993)
förordning om företagssanering
YrSanLlaki yrityksen saneerauksesta (47/1993)
lag om företagssanering
Restructuring of Enterprises Act
YTLlaki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
lag om samarbete inom företag
Act on Co-operation within Undertakings
YVAAvaltioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
YVALlaki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Act on Environmental Impact Assessment Procedure
YVVLlaki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998)
lag om miljöskadeförsäkring
Environmental Damage Insurance Act
YYTLyritys- ja yhteisötietolaki (244/2001)
företags- och organisationsdatalag
Business Information Act
ÄitiysavustusLäitiysavustuslaki (477/1993)
lag om moderskapsunderstöd
ään.äänestyspäätös
ÖljyjätemaksuLlaki öljyjätemaksusta (894/1986)
lag om oljeavfallsavgift
Waste Oil Charge Act
ÖljyvahinkoLöljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009)
lag om bekämpning av oljeskador

Google’s use of the DART cookie enables Google to serve ads to you based on your visits to this and other websites. If you do not wish to use the DART cookie, please opt out on the privacy policy page for Google’s ad-and-content network. Additionally, you can usually specify your cookie preferences in your browser settings.

Any trademarks or registered trademarks mentioned on this site belong to their respective owners. Conventional hyperlinking to this site is welcome. However, none of the content on this site may be shown, even partly, in a context inferring or claiming it to be part of or sponsored by any other organisation or site. Such prohibited techniques include (but are not limited to) framesets, interstitial pages, kiosk mode pop-ups and reverse proxies. — For information on advertising, please click on the ‘Ads by Google’ or ‘AdChoices’ link next to any advertisement.

54.205.8.87 ec2-54-205-8-87.compute-1.amazonaws.com
(none) CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
/law/ /law/index.shtml 6 Dec 2016, 12.03.28 GMT (+0000)